Cadeaubon belastingdienst per 1 januari 2021

Voor hetzelfde geld geeft u meer : ‘Steun uw kerk met een periodieke gift”

Actie Kerkbalans en Periodiek Schenken

Periodieke schenkingen waren tot nu toe alleen fiscaal aftrekbaar als die in een notariële akte werden overeengekomen tussen de schenkende en de ontvangende partij. Vanaf 1 januari 2014 gelden andere regels. U kunt periodieke giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (bij voorbeeld de parochie St. Jan de Doper en de daartoe behorende Locatie Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen) doen met een onderhandse akte van schenking: een overeenkomst tussen de gevende en de ontvangende partij. U hoeft hiervoor dus niet meer naar de notaris.

Uw kerkelijke bijdrage(n) als periodieke gift

Ieder jaar vragen we u om een kerkelijke bijdrage, onder meer via de actie Kerkbalans. Ook deze kerkelijke bijdrage kunt u uitstekend doen in de vorm van een periodieke gift. U doet dan net als bij Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode van vijf jaar. En wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer kost.

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, bespaart u dan op uw inkomstenbelasting (zie tabel op pagina 2).

Ook de geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus heeft voordeel van deze nieuwe regel

De kosten van het opmaken van een notariële akte, die veelal voor rekening van de parochie of geloofsgemeenschap kwamen, worden met ingang van 2014 uitgespaard.
Veel mensen zijn in de veronderstelling, dat hun gewone giften aan Goede Doelen (ANBI) geheel aftrekbaar zijn. Dat is niet correct. Voor gewone giften geldt een drempelbedrag.

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u in een kalenderjaar meer hebt gegeven dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Als gevolg van deze regel, kunnen veel giften per saldo niet worden afgetrokken!

Periodieke giften aan uw kerk, die voor vijf jaar worden toegezegd door middel van de hiervoor genoemde overeenkomst, zijn wèl geheel aftrekbaar.

Veel gestelde vragen

Wanneer is mijn gift aan de mijn kerk een periodieke gift? Uw gift is een periodieke gift, als

    • u de gift in een overeenkomst met de kerk hebt vastgelegd;
    • u regelmatig, minstens 1 keer per jaar, bedragen overmaakt naar de parochie c.q.geloofsgemeenschap;
    • deze bedragen steeds ongeveer even hoog zijn;
    • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt;
    • de kerk u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Neemt u in de overeenkomst op, dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bij voorbeeld doordat u werkloos of invalide wordt, dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.

Wat gebeurt er als ik of mijn partner overlijd(t)?
De gift stopt uiterlijk bij het overlijden van u of uw partner.

Ik kies voor een periodieke schenking gedurende vijf jaar. Wat moet ik hiervoor doen?
U sluit een onderhandse overeenkomst met de parochie c.q. geloofsgemeenschap waaraan u periodiek wilt geven.
De modelovereenkomst van de Belastingdienst plus de toelichting informeren u volledig over de gang van zaken en zijn hierbij gevoegd.

Geldt een minimumbedrag om periodiek te kunnen schenken?
De parochie St. Jan de Doper stelt een ondergrens van € 100,– per jaar voor deze wijze van schenken.

Rekenvoorbeeld I: Besparen op uw uitgaven bij een gelijkblijvende gift.

Stel u draagt jaarlijks € 100,- bij. Als u dit bedrag voor een periode van 5 jaar toezegt, bespaart u ieder jaar € 37,00 op uw inkomstenbelasting, bij een belastingpercentage volgens de eerste schijf van 37%. Is de belastingschijf van 52% op u van toepassing, dan bespaart u zelfs € 52,00 aan inkomstenbelasting. Concreet geeft u dus € 100,- aan de kerk, u bespaart op uw belasting en betaalt feitelijk slechts € 63,00, € 58,00 of € 48,00, afhankelijk van de voor u geldende belastingschijf.

Rekenvoorbeeld II: Extra geven bij gelijkblijvende uitgaven.

U kiest voor periodiek schenken om zo méér aan de kerk te kunnen geven. Als u voorheen € 1.000 per jaar gaf, kunt u nu € 1.587,30 per jaar geven bij een belastingtarief van 37%. U trekt de gehele gift € 1.587,30 af van uw belastbaar inkomen en bespaart 37% van
€ 1.587,30 aan te betalen belasting, dus € 587,30. Ten gevolge van de fiscale aftrekpost, geeft u nog steeds € 1.000 uit, terwijl de kerk van u € 1.587,30 ontvangt.

 

Klik hier voor het formulier van de belastingdienst

Formulier aanmelding machtiging voor automatische afschrijving