Parochiële CARITAS

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING

Doelstelling van de PCI:

De Parochiële Caritas Instelling wil vanuit de katholieke  geloofsgemeenschap, geraakt door het Evangelie van Jezus Christus, gestalte geven aan de opdracht van de R.K. kerk om bondgenoot te zijn  met de  armen. Zij wil dienstbaar zijn aan de noden en behoeften van mensen; van personen en groepen in de samenleving  met haar belangrijkste taak  om de zeven plaatselijke Parochies in het Parochiële verband van St. Jan de Doper, middels de DCR-en, financiële armslag te verlenen. DCR staat voor Diocesane Caritasraad. De middelen staan ter beschikking om de Diaconale projecten binnen de Parochie, en in sommige gevallen Parochie overstijgend, invulling te kunnen geven.

De PCI steunt de Caritas, middels de inzet van de DCR-en.  De opbrengst uit het eigen vermogen van de PCI, rente, pacht en huur, minus de kosten van beheer maken dit mogelijk.

Ze wil een bijdrage leveren aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. Ze helpt mensen ongeacht maatschappelijke status of levensovertuiging.

De ondersteunde projecten bestrijken en breed terrein van diaconale en maatschappelijke noden.

Er is door de PCI een leidraad opgesteld welke, door de DCR-en, gehanteerd wordt bij het beoordelen van aanvragen.

Het moet gaan om een concreet project of activiteit en het moet passen binnen de doelstelling.

Het project zal kleinschalig, parochiegebonden moeten zijn en de bijdrage moet daarin substantieel zijn.

Er moet een controle van de besteding mogelijk zijn en het kan geen structureel onderdeel uitmaken van een jaarlijks doorlopende exploitatie. In principe worden geen landelijk wervende fondsen ondersteund

U moge hieruit opmaken waarvoor de PCI staat: Zij zet zich samen met de DCR-en in voor sociaal maatschappelijke noden die te maken hebben met zorg voor de naaste, leefbaarheid, welzijn, sociaal maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.

Contact kunt u opnemen via het secretariaat van de:

PCI   St. Jan de Doper Vecht en Venen

Driehuisplein 2, 3641 BZ  Mijdrecht

 

E-mail:
secretaris de heer C.H.A. Koersvelt