Oecumene / IKO

Oecumene in De Ronde Venen : het InterKerkelijk Overleg

Het InterKerkelijk Overleg De Ronde Venen (sinds mei 1973) is volop actief aanwezig in De Ronde Venen. Kerken en parochies uit de Ronde Venen verenigden zich in dit oecumenisch overleg: voorheen gereformeerde en hervormde, maar sinds 2004 de drie protestantse gemeenten uit Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis, en de Rooms-Katholieke parochies van De Hoef, Mijdrecht/Wilnis en Vinkeveen, sinds 1 januari 2010 deel uitmakend van de parochie Sint Jan de Doper – Vecht en Venen.

Het geloof in de ene God, Vader, Zoon en de Heilige Geest verbindt ons aan elkaar.

Doelstelling van het I.K.O. is de leden van de aangesloten kerken en parochies ondersteunen om in getuigenis en dienst gestalte te geven aan de gemeenschap der heiligen. De website van de IKO is bereikbaar via deze link

Participatie in het I.K.O. is mogelijk voor iedere kerk, gemeente en parochie die aangesloten is bij de Raad van Kerken in Nederland.

Stichtse Vecht
Per 1 januari 2011 zijn de burgerlijke gemeenten Breukelen, Loenen aan de Vecht en Maarssen samengevoegd; zo ontstond één nieuwe gemeente Stichtse Vecht.
Binnen de 12 kernen van deze nu grote gemeente zijn nogal wat kerkgenootschappen. De interkerkelijke contacten, die al lang in deze dorpen bestonden, zijn min of meer gehandhaafd gebleven. De Stichtse Vecht kent dan ook niet één overkoepelend orgaan als het IKO in dRV. Wel heeft op 1 december 2020 een kennismakingsgesprek plaatsgevonden van een brede afvaardiging van voorgangers en andere contactpersonen van de kerken in Stichtse Vecht met de begin dat jaar nieuw aangetreden burgemeester Ap Reinders.

Per plaatsnaam informeren we u over de lokale oecumene.

Breukelen

In Breukelen bestaat de Oecumenische Werkgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van de vijf deelnemende kerken: PKN Pieterskerk, PKN Pauluskerk, Nederlands Gereformeerde Kerk (‘het ‘Witte kerkje’), Silo, dit is de Moluks-Evangelische Kerk, en onze eigen R.K. H. Johannes de Dopergeloofsgemeenschap.

Elk jaar zijn er op de zondagen van de Gebedsweek voor de eenheid, in januari, en de Vredesweek, in september, oecumenische gebedsdiensten in een van de deelnemende kerken. Een bijzondere traditie in Breukelen is het houden van de gezamenlijke viering op 1e Pinksterdag, zie onder. Jaarlijks is er in de advent ook ‘lichtjesavond’ en de gezamenlijke Volkskerstzang.
De Oecumenische werkgroep coördineert gezamenlijke vieringen en overige activiteiten; contactpersoon is Joukje van de Velde, mailadres: , tel.nr. 0346-265296

Convent
Al lange tijd functioneert binnen Breukelen ook het pastoresconvent; dit is een geregeld overleg, ca 5x per jaar, van de voorgangers van de kerken ter plaatse.

Bonifatius

https://rtvstichtsevecht.nl/nieuws/artikel/onthulling-gedenksteen-bonifatius-in-breukelen 
In 2020 was het 1300 jaar geleden dat de missionaris Bonifatius (https://nl.wikipedia.org/wiki/Bonifatius_(heilige) ) o.a. in het toenmalige Attingahem, het huidige Breukelen, een eerste christelijk kapelletje stichtte. De gezamenlijke kerken hebben, samen met Woerden waar dit ook gebeurd is, een herdenkingsjaar georganiseerd met een breed scala aan activiteiten. Helaas is hiervan niets terechtgekomen door het uitbreken van de coronapandemie; ook het verschuiven naar 2021 bood geen soelaas, covid 19 bleef spelbreker.

Wel bracht dit de kerken zo in contact dat de gezamenlijke openlucht Pinksterviering, al jaren door drie kerken georganiseerd, waaronder onze  geloofsgemeenschap, voortaan met de vijf kerken werd gehouden. Door corona in 2020 en 2021 beperkt, in de Pieterskerk, de oudste kerk van ons dorp, wel digitaal te volgen. Gelukkig kon in 2022 de buitenviering wel plaatsvinden en was het in het park voor het voormalige gemeentehuis Boom & Bosch een feest van ontmoeting en inspiratie ‘Geest van God, Adem van leven’

Een initiatief dat ook doorgang vond is het plaatsen van een speciale Bonifatiusgedenksteen in de zijgevel van de Pieterskerk

De Aa
Voorgangers en vrijwilligers van de kerken verzorgen het voorgaan in de weeksluitingen die deze zorginstelling elke vrijdagmiddag aanbiedt aan de bewoners van het zorgcentrum en de aanleunappartementen van ’t Heijcop en de Angstel.
(1x per maand op een woensdagmiddag is er in de Aa een R.K. viering.)

 

Kockengen

Kockengen kent een ‘pastoresconvent’; 2 à 3 maal per jaar ontmoeten de voorgangers van de lokale kerken, de Grote Kerk, PKN Hervormd, de PKN Gereformeerde Kerk, de V.E.G, de Volle Evangelie Gemeente, en onze eigen R.K. Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming-geloofsgemeenschap elkaar om onderlinge inspiratie en waar mogelijk afstemming en om ontwikkelingen binnen en buiten de eigen gemeenten uit te wisselen.
Jaarlijks is er ook breder interkerkelijk overleg, overigens zonder deelname van de Grote Kerk. Hierin wordt o.a. invulling gegeven aan de doordeweekse gebedsmomenten in de jaarlijkse Gebedsweek om eenheid van de christenen in januari; in de advent wordt vanuit dit overleg ook de ‘Volkskerstzang’ georganiseerd, elk jaar in een van de deelnemende kerken. En op de jaarmarkt in september bemensten vertegenwoordigers van deze drie kerken een gezamenlijke stand voor informatie, gesprek en bezieling.
Helaas heeft de coronapandemie de laatste jaren genoemde samenkomsten verhinderd, hopelijk is van nu af alles weer mogelijk.
(Los van oecumene wordt in zorgcentrum Overdorp op de 1e vrijdag van elke maand een R.K. viering gehouden; op de laatste vrijdag verzorgt een predikant een ‘maandsluiting’.)

 

Loenen aan de Vecht / Vreeland

Deze beide kernen van de gemeente Stichtse Vecht kennen een gezamenlijke Raad van kerken. De verschillende kerken die hiervan deel uitmaken zijn: de Grote Kerk, PKN Hervormd, de PKN Gereformeerde kerk, de PKN-kerk in Vreeland, de Vecht & Angstelkerk, Gereformeerd Vrijgemaakt, en onze eigen R.K. H. Ludgerusgeloofsgemeenschap.
Deze Raad van kerken stuurt alles aan wat we samen organiseren, bijv de oecumenische vieringen op de zondagmiddag in de Vredesweek, in september, en zelfs met vijf kerken samen op de zondagochtend in de Gebedsweek om eenheid van de christenen, in januari.
In de Raad participeren ook de voorgangers van de kerken, een apart pastoresconvent bestaat hier zodoende niet.
Voorgangers en vrijwilligers van de kerken verzorgen het voorgaan in de weeksluitingen elke vrijdagmiddag in ‘het nieuwe Kampje’; de ingrijpende veranderingen in organisatie en structuur van deze zorginstelling, gevolgd door de coronapandemie, hebben helaas tot een fors mindere deelname hieraan geleid.
Een goed initiatief vanuit de Raad van kerken is geweest, en gelukkig na corona weer op gang gekomen, een maandelijkse maaltijd voor alleengaande inwoners van Loenen en Vreeland, waarvan goed gebruik wordt gemaakt.
Helaas worden, zoals bekend, in onze eigen St Ludgeruskerk sinds eind juni 2022 geen zondagsvieringen meer gehouden. Op dit moment is nog niet duidelijk wat dit voor consequenties zal hebben voor het vervolg van onze interkerkelijke deelname en samenwerking ter plaatse.

 

Maarssen(broek) / Tienhoven

Vanuit de H. Hart van Jezuskerk in Maarsen-dorp en de Verrijzeniskerk in Maarssenbroek bestaan al sinds lang goede contacten met de andere christelijke kerken ter plaatse. Onze beide R.K. geloofsgemeenschappen maken dan ook deel uit van de gezamenlijke Raad van kerken.
Elk jaar zijn er op de zondagen van de Gebedsweek voor de eenheid, in januari, en de Vredesweek, in september, oecumenische gebedsdiensten in een van de deelnemende kerken.
Op landgoed Doornburg in Maarssen was lange tijd het klooster van de Kanunnikessen van het Heilig Graf ‘Priorij Emmaus’. Door vergrijzing en sterfte van de zusters is de priorij in 2016 gesloten. Zr Monica, die van deze communiteit deel uitmaakte, is alweer sinds lang collega in ons pastoraal team en kan u desgewenst hierover nader informeren.
We vermelden de priorij hier omdat de zusters de goede traditie kenden om elk jaar op de eerste zondag van de advent en de eerste zondag van de veertigdagentijd alle christelijke kerken in Maarssen uit te nodigen deel te nemen aan hun vesperviering en er zo samen een oecumenische opstap van te maken naar het komende christelijke hoogfeest. Toen de priorij sloot, hebben we als gezamenlijke kerken besloten deze mooie traditie voort te zetten en zelfs uit te breiden: zo zijn er nu in deze periodes niet alleen op de eerste maar ook op de middelste zondag, dus 3e advent en 4e veertigdagentijd, gezamenlijke vespervieringen in een van de deelnemende kerken.
Convent
In deze plaatsen is er ook het ‘pastoresconvent’; 4 à 5 maal per jaar komen de voorgangers van de kerken samen voor uitwisseling en overleg. Bijzonder is dat ook de geestelijke verzorgers van de drie zorginstellingen die er in Maarssen zijn, Maria Dommer, Merenhoef en Snavelenburg, hieraan deelnemen. De voorgangers van de kerken rouleren mee in het voorgaan in de weeksluitingen die deze zorginstellingen op vrijdagmiddagen houden voor en met hun bewoners.

Actueel
Voor actuele informatie van(uit) deze kernen verwijzen we u graag naar het Kerkplein, de website van de Raad van kerken van deze plaatsen.

Diaconie
Voor de diaconale samenwerking verwijzen we u naar de informatie van PCI en DCR.