Sacramenten

SacramentenMen kent in totaal zeven sacramenten:

Het Doopsel

Het doopsel maakt iemand tot lid van de kerk van de Heer: de toegangspoort tot het geloof.

De Eucharistie

Door de eucharistie met als belangrijk onderdeel de Communie neemt iedere katholiek deel aan het leven van onze Heer en krijg je geestelijke voeding voor je geloof.

Het Vormsel

Bij het vormsel wordt de gedoopte geheiligd door de gave van de heilige Geest.

De Biecht

De biecht of het sacrament van de verzoening

De Ziekenzalving

De ziekenzalving of het heilig oliesel

De Huwelijksviering

Het huwelijk

De Priesterwijding

De wijding tot diaken, priester of bisschopDe zeven Sacramenten
Een sacrament is een gewijde handeling binnen de christelijke kerken, die een belangrijk moment in het leven van een gelovige markeert. Het begrip is afgeleid van het Latijnse sacramentum, dat (geloofs)geheim betekent. De Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe kerken kennen zeven sacramenten, de Protestantse kerken twee.
De rooms-katholieke Kerk definieert een sacrament als een directe handeling van Jezus Christus, dat teruggaat op het woord en leven van Jezus Christus. De sacramenten zijn, volgens de katholieke leer, ingesteld door Jezus. Een sacrament wordt steeds toegediend in en door de Kerk, daarom vindt de toediening altijd plaats in liturgische vorm. Men ontvangt de heilzame werking, waardoor men wordt opgenomen in het sacramentele leven van de Kerk. Een sacrament is geldig, indien de juiste vorm, stof en intentie aanwezig waren bij de verrichting ervan. De staat waarin de bedienaar verkeert heeft geen invloed op de geldigheid. De werking van het sacrament is daarentegen wel afhankelijk van de staat waarin de ontvangende gelovige verkeert. Het ontvangen van de sacramenten is zowel recht als plicht van de gelovige. Uitsluiting van gelovigen van het ontvangen van de sacramenten is alleen mogelijk als gevolg van excommunicatie, staat van publieke zonde (in bepaalde gevallen) en ketterij. Niet-katholieken mogen niet worden toegelaten tot de sacramenten.

Zeven sacramenten
Men kent in totaal zeven sacramenten:
het doopsel maakt iemand tot lid van de kerk van de Heer: de toegangspoort tot het geloof.
door de eucharistie met als belangrijk onderdeel de Communie neemt iedere katholiek deel aan het leven van onze Heer en krijg je geestelijke voeding voor je geloof.
bij het vormsel wordt de gedoopte geheiligd door de gave van de heilige Geest.
de biecht of het sacrament van de verzoening
de ziekenzalving of het heilig oliesel
het huwelijk
de wijding tot diaken, priester of bisschop

 

Sacramentalia
Naast de sacramenten kent de Kerk nog talrijke sacramentalia. Het onderscheid tussen sacramenten en sacramentalia is dat sacramenten door Christus zelf zijn ingesteld en sacramentalia door de Kerk.