Disclaimer – Copyright – Privacyverklaring – Cookies

Motto website

De gebruiker staat centraal, niet de aanbieder van de informatie en/of zijn organisatie.
www.stjandedoper-vechtenvenen.nl is een initiatief van de parochie St. Jan de Doper – Vecht & Venen en heeft ten doel om informatie te verstrekken aan en over de parochie.

Redactie: 
Het beheer en de invulling van de website van de parochie St. Jan de Doper Vecht & Venen is gedelegeerd aan een redactiecommissie .

Inhoud: 
De inhoud van www.stjandedoper-vechtenvenen.nl wordt enerzijds gevormd door eigen materiaal en informatie. Anderzijds bestaat een deel van de inhoud uit informatie, afbeeldingen, linken en websites van derden.

Reageren?
Heeft u vragen of opmerkingen over www.stjandedoper-vechtenvenen.nl dan kunt u contact opnemen met de webmaster: 

DISCLAIMER / COPYRIGHT

Auteursrechten
Het is niet toegestaan om de inhoud of delen van de inhoud (teksten en/of afbeeldingen en/of broncode) te kopiëren, op te slaan, te gebruiken of te verspreiden c.q. openbaar te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie.
Op werken van derden blijft het daarvoor geldende auteursrecht van kracht.

Voorwaarden en het gebruik van de website
Op het bezoeken en gebruiken van deze website zijn een disclaimer en privacyverklaring van toepassing. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de inhoud van de bovengenoemde documenten.

PRIVACYVERKLARING

In bepaalde situaties is het voor parochies verplicht informatie over verwerking van persoonsgegevens schriftelijk ter beschikking te stellen. Dit geldt in alle gevallen wanneer personen (voor het eerst) worden opgenomen in de R.-K. ledenadministratie. In onderstaande situaties moet bijvoorbeeld aan de betreffende personen een privacyverklaring worden verstrekt (dit kan ook digitaal, bijvoorbeeld via e-mail):

 • Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het Doopsel;
 • Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat;
 • Aan de huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk;
 • Aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden en/of begraafplaatsregister (grafrechten) indien de contactpersoon niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.
 • Aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.

 

1. Identiteit en contactadres van de gegevensverwerker

 

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door de parochie?

 • In het ledenadministratiesysteem staan diverse persoonsgegevens over onze parochianen en hun eventuele huisgenoten (partner, kinderen) opgenomen, zoals namen en adresgegevens. In het navolgende worden deze parochianen ook aangeduid als “betrokkenen”.
 • In het financieel systeem staan bepaalde financiële gegevens over kerkbijdragen vastgelegd.
 • In het parochieblad staan namen en contactgegevens van de pastores en diverse vrijwilligers. Ook staan er foto’s in van parochieactiviteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld.
 • Op de website staan namen en contactgegevens van de pastores en vrijwilligers. Ook staan op de website foto’s van parochieactiviteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld.
 • In de kerkelijke registers staan gegevens genoteerd over de sacramenten (doop, vormsel, huwelijk, overlijden) die in een van de kerkgebouwen van de parochie zijn voltrokken. Het gaat daarbij over de datum van uitvoering van het sacrament en de namen van de daarbij betrokken personen.
 • De aard van de opgeslagen persoonsgegevens vindt u in meer detail in artikel 5 van het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018.

 

3. Welke gegevens verzamelen wij op de website via cookies?

 • Wij plaatsen uitsluitend cookies op uw computer voor het bijhouden van webstatistieken. Hiertoe verzamelen wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.
  Het gaat om de volgende gegevens: uw geanonimiseerde IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht. Uw IP-adres wordt anoniem gemaakt door de laatste 3 posities door nullen te vervangen.
 • Voor onze analyse maken wij gebruik van Google Analytics.
 • Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.

 

4. Diensten van Derden

Wij gebruiken diensten van derden, en geven daarbij informatie over u door:

 • Akismet, uw IP-adres, e-mailadres en uw berich of reactiet: om berichten of reacties van spamrobots te filteren en om berichten of reacties met ongewenst taalgebruik te filteren en als spam te markeren. U kunt dit niet voorkomen of ongedaan maken.
 • Google Recaptcha, uw IP-adres: om door robots ingevulde online formulieren te onderscheppen en te voorkomen. U kunt dit niet voorkomen of ongedaan maken.
 • MailChimp, uw e-mailadres, indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.
  U kunt zich te allen tijde afmelden door de “uitschrijven-link” te gebruiken die onderaan elke nieuwsbrief van ons staat.

 

5. Wat zijn de doeleinden van de parochie voor opslag en gebruik van de persoonsgegevens?

 • Te kunnen voldoen aan de administratieve verplichtingen die door het Canonieke Recht worden gesteld voor de deelname aan het kerkelijk leven of;
 • Een doelmatige administratieve organisatie van de parochiële gemeenschap en parochiële archivering te verzekeren of;
 • Te kunnen bijdragen aan het actualiseren van de kerkelijke ledenadministraties en archieven van andere kerkelijke rechtspersonen (zoals andere parochies) of;
 • Te dienen als bron voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

 

6. Wat zijn de rechtsgronden voor de gegevensverwerking door de parochie?

 • Het gerechtvaardigde belang van de parochie bij:
  1. het instandhouden van een doelmatige organisatie van de parochiële gemeenschap door het bijhouden van de ledenadministratie, financiële administratie en kerkelijke registers;
  2. het onderhouden van contact met haar parochianen en
  3. het uitoefenen van haar kerkelijke opdracht.
 • De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
 • De nakoming van een wettelijke verplichting van de burgerlijke (bijvoorbeeld de belastingdienst) of kerkelijke overheid;
 • De toestemming die de betrokkene heeft verleend (bijvoorbeeld door als vrijwilliger toe te treden tot een werkgroep of zich op te geven als abonnee op het parochieblad of bijeenkomst van de parochie).

 

7. Bewaartermijn

 • De persoonsgegevens opgeslagen in andere bestanden worden niet langer bewaard dan nodig is voor het gebruik er van.
 • Uitzonderingen zijn gegevens die niet zonder onredelijke inspanning verwijderd kunnen worden (zoals oude gedrukte nummers van het parochieblad), gegevens die bewaard moeten worden op grond van een kerkelijk voorschrift (bijvoorbeeld de registratie van sacramenten in de kerkelijke registers) of in het algemeen belang worden bewaard in het parochiearchief.

 

8. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 • Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan (en zijn grotendeels afkomstig van) kerkelijke instellingen die onderdeel zijn van het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland. Voorbeelden daarvan zijn andere parochies, het bisdom en IPAL (het interdiocesane platform voor de financiële en ledenadministraties).
 • Uitzondering op het voorgaande is het – op verzoek – verstrekken van bepaalde gegevens aan de Belastingdienst op grond van een wettelijke plicht of een verwerker die door de parochie is belast met een opdracht (zoals bijvoorbeeld een salarisadministrateur of arbodienst).

 

9. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens

 • De beveiligde toegang tot het ledenadministratiesysteem is beperkt tot de ledenadministrateurs en de leden van het parochiebestuur. Andere personen hebben geen toegang.
 • De beveiligde toegang tot het financieel systeem is beperkt tot de financieel administrateur(s) en de leden van het parochiebestuur. Andere personen hebben geen toegang.
 • Vrijwilligers kunnen bestanden met persoonsgegevens krijgen voor zover die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie (bijvoorbeeld de verspreiding van het parochieblad of de uitvoering van de Actie Kerkbalans). Zij vernietigen deze bestanden zodra deze niet langer nodig zijn.

 

10. Recht op inzage en correctie

 • Iedere parochiaan heeft recht op inzage in de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens. U kunt daarvoor een verzoek indienen, voorzien van identificatie, bij het parochiesecretariaat. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring vermeld.
 • Als u een fout aantreft, kunt u deze doorgeven aan het parochiesecretariaat.

 

11. Verwijderen van gegevens

 • Een verzoek om contactgegevens, financiële of andere algemene persoonsgegevens te verwijderen kunt u richten aan het parochiesecretariaat. De contactgegevens van het parochiesecretariaat vindt u bovenaan de privacyverklaring. De ledenadministrateurs of de leden van het parochiebestuur behandelen uw verzoek.
 • Indien u zich wilt uitschrijven als parochiaan vragen wij u de geldende procedure in- en uitschrijving R.-K. Kerk te volgen. Informatie over deze procedure en het formulier daarvoor vindt u op de website rkkerk.nl. Dit formulier stuurt u naar het parochiesecretariaat. De contactgegevens van het parochiesecretariaat vindt u bovenaan deze privacyverklaring. De ledenadministrateurs van de parochie of de leden van het parochiebestuur behandelen uw verzoek.

 

12. Klachtrecht

 • Verzoeken of klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden gestuurd aan het parochiebestuur. De contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring.
 • Betrokkene krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht.
 • Indien het parochiebestuur het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kan de betrokkene desgewenst een klacht inzake het geschil met de parochie richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens:
  Autoriteit Persoonsgegevens
  T.a.v. de klachtencoördinator
  Postbus 93374
  2509 AJ DEN HAAG