Pastor Schyns

Wie ik ben. Ik ben op 30 juli 1955 geboren in Mechelen- Wittem (Zuid-Limburg). Ik heb nog 3 broers. Mijn moeder is overleden toen ik 16 jaar was. Mijn vader is later hertrouwd. Hij is inmiddels ook overleden en mijn 2e moeder overleed in de leeftijd van 96 jaar. De laatste jaren heb ik samen met mijn broer mantelzorg verleend. Hiervoor ging ik regelmatig naar Limburg en ben ik een dag minder gaan werken. Bij haar uitvaart was het hele pastorale team aanwezig, dat was heel bijzonder. Na mijn middelbare school ben ik naar de Hogeschool voor (praktische) Theologie en Pastoraat in Heerlen gegaan. Met deze opleiding kon je priester en pastoraal werker worden. Mijn afstudeeropdracht voor het doctoraalexamen in 1981 ging over “liturgie met geestelijk
gehandicapten”.

Benoemingen. In 1981 kwam ik als beginnend pastoraal werker naar het Aartsbisdom Utrecht. Mijn eerste standplaats werd Utrecht – Overvecht, in de parochie van de Blijde Boodschap. Op 14 april 1985 werd ik door Kardinaal Simonis tot priester gewijd. In 1987 werd ik als priester benoemd in de parochie van de H. Nicolaas te IJsselstein. In september 1988, kreeg ik de opdracht om kerkelijk recht te gaan studeren in Rome om parttime te werken aan het officialaat (Kerkelijke Rechtbank). Naast mijn benoeming aan het Officialaat werd ik in 1991 benoemd tot pastoor van de St. Jan de Doper parochie van Indoornik / Randwijk en Zetten. Daar vierde ik mijn 12½ -jarig priesterjubileum. In 1999 kreeg ik de benoeming tot pastoor van de H. Victor parochie van Benschop. Daar vierde ik in 2010 mijn 25 jarig priesterfeest. In 2011 werd ik pastoor van de Paus Johannes XXIII te Houten. Sinds 2013 werk ik naast mijn baan als kerkelijk rechter aan het Officialaat (op dinsdag en woensdag) als parochievicaris van deze parochie. Na 29 jaar aan het Officialaat te hebben gewerkt, zijn mijn werkzaamheden daar beëindigd en heb ik de opdracht gekregen om meer in de parochie te gaan werken. Een belangrijke taak heb ik erbij gekregen, namelijk locatiepastor van Vinkeveen. In 2020 was ik 35 jaar priester en kreeg de mooie leeftijd van 65 jaar. Hiermee behoor ik tot de 65+ groep van onze maatschappij.

Inspiratie. Veel vreugde beleef ik aan het bedienen van de sacramenten; m.n. de Eucharistie. Het komt er op aan om dienaar te mogen zijn in “Gods
Gemeente”. Ik ben, en niet als enige, vooral geïnspireerd door het verhaal van de Emmausgangers. Dit verhaal heb ik destijds als evangelie heel bewust bij mijn priesterwijding gekozen. Verder ben ik geïnspireerd door Maria, ik ben een groot vereerder van O.L. Vrouw van Eiteren. Een echte replica van het beeldje (vijftigste) ging destijds tijdens mijn studies mee naar Rome. Ook ga ik al jaren mee met de Nederlandse Lourdesbedevaarten voor zieken. Als concelebranten bij mijn wijding waren twee priesterooms (zaliger gedachtenis) aanwezig: Heeroom Jan Meewis (missionaris van Mill Hill) en Heeroom Joseph Schyns (pastoor te Meers (L). Ik mocht in hun voetspoor treden. Kort samengevat: 35 jaar in dienst van God en mensen: “WAAR VRIENDSCHAP IS EN LIEFDE, DAAR IS GOD”. UBI CARITAS ET AMOR DEUS IBI EST. DEO GRATIAS!!”


0297-26 13 54