Liturgie en Koren

Het woord ‘liturgie‘ komt uit het Grieks en betekent ‘openbare dienst’. Liturgie is ‘het geheel van symbolen, gezangen en handelingen waarmee de Kerk haar godsdienst tot uitdrukking brengt’. In de liturgie drukken we uit wat we geloven, zoals onze lichaamstaal uitdrukt wat we bedoelen.

Wij vieren de liturgie iedere week op zaterdagavond 19.00 uur met een eucharistieviering waarbij op toerbeurt verschillende koren de zang verzorgen. 1 keer in de maand is er samenzang met een cantor.

Binnen de liturgie bieden wij verschillende soorten vieringen aan zoals Taizé-viering, oecumenische viering, Maria viering en Vietnamese vieringen. Meer informatie over deze viering is te lezen in de menu-balk ‘wat bieden wij’.

Onder het werkveld liturgie valt ook de afdeling Koren.

Anne-Marie Hermsen is binnen de pastoraatgroep werkveld liturgie, contactpersoon  voor de koren . Zij maakt het jaarlijkse korenrooster.

De koren zingen in principe op  een vaste zaterdag; daarnaast zorgt zij dat er op de open zaterdagen in ieder geval muzikale begeleiding is en er als het kan een of twee cantors aanwezig zijn om de zang tijdens de viering te ondersteunen. Met de koren  heeft Anne-Marie overleg wie welke feestdagen gaat zingen. Tijdens de vakantie van de dirigenten zorgt zij dat er ondersteunende begeleiding is voor het koor dat op het rooster staat.

Eén keer per jaar organiseert Anne-Marie een korenoverleg waarbij alle contact personen van de verschillende koren aanwezig moeten zijn.

De koren presenteren zichzelf middels een geschreven stukje.