Toekomst

In onze geloofsgemeenschap wordt al jaren over onze toekomst nagedacht. Al sinds 2012 worden de mogelijkheden verkend om de lokale geloofsgemeenschap voort te laten bestaan als in de toekomst het gebruik van het kerkgebouw niet meer haalbaar blijkt. Dit vanuit de overtuiging dat lokaal overleven kansrijker is als we zelf het initiatief nemen, dan dat kerksluiting ons overkomt.

Breukelen is geen uitzondering. Al vele jaren wordt er in onze Kerkprovincie gesproken en geschreven over kerksluitingen. Belangrijkste oorzaken zijn het afnemende aantal kerkgangers ten gevolge van de, reeds in de jaren 70 ingezette, secularisatie alsmede de niet meer op te brengen financiële lasten voor de, dikwijls monumentale, kerkgebouwen.

Onderstaande artikelen geven wat meer informatie m.b.t. kerksluitingen:

Onze geloofsgemeenschap

Locatieraad en Pastoraatsgroep zijn van oordeel dat zij, gelet op bovenstaande ontwikkelingen, moeten trachten om in de toekomst niet alleen terug te moeten vallen op het Eucharistisch centrum (Mijdrecht), maar ook iets moeten overhouden om ook lokaal te kunnen blijven vieren. Daarom is het beleid gericht op het creëren van een alternatief (dorpspomp) voor het geval dat onze kerk gesloten zal worden, wat helaas geen utopie is.
Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met het parochiebestuur.

In de afgelopen jaren (vanaf 2012) is er in verschillende bijeenkomsten van onze geloofsgemeenschap stil gestaan bij deze problematiek en zijn verschillende plannen de revue gepasseerd en besproken.
In de parochiebijeenkomst op 24 oktober 2021 is het meest recente plan door het lid van de locatieraad met de portefeuille ‘bouwzaken (Arthur Dijkhuizen) nader toegelicht:

Het parochiebestuur heeft in afstemming met het Bisdom in 2020 het besluit genomen om onze kerk over enige jaren aan de eredienst te onttrekken. Hiervoor werd toen een periode genoemd van tussen de 5 en 7 jaar.
Voorwaarde van het Bisdom was wel dat er in Breukelen een vervangende accommodatie moet zijn als liturgisch / pastoraal centrum

De kerk gaat vervreemd worden omdat het gebouw te duur is in onderhoud en exploitatie, en het te kostbaar is om het te renoveren/restaureren. Vanuit het bisdom is echter aangegeven dat de kerk pas vervreemd mag worden als het liturgisch / pastoraal centrum gereed is. Het Bisdom staat nieuwbouw niet toe, tenzij dit gehuurd word. Het parochiebestuur gaat hier niet voor omdat dan in de toekomst het huurcontract beëindigd kan worden. Verbouw van een bestaand gebouw in eigendom is wel toegestaan, zodat we nu plannen maken om het huidige parochiehuis te gaan verbouwen tot een liturgisch / pastoraal centrum dat multifunctioneel gebruikt kan worden.

Er is een bouwplan opgesteld op basis van het programma van eisen van de pastoraatsgroep. Hierin is o.a. opgenomen: ruimte voor ca. 120 mensen, een Maria-/dagkapel, ruimte voor het secretariaat, keuken en toiletten. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor woonruimte voor zuster Monica. Dit bouwplan is ingediend bij het parochiebestuur. Het gebouw moet duurzaam  en energiearm zijn om lage exploitatiekosten te realiseren.

Het parochiebestuur is gevraagd een projectteam in te stellen waarin o.a. zitting zullen nemen een lid van de locatieraad en een lid van het parochiebestuur. Het parochiebestuur is ook gevraagd om een projectteam in te stellen voor de vervreemding van ons huidige kerkgebouw. Ook hierin zullen een lid van de locatieraad en een lid van het parochiebestuur zitting nemen.

Voordat er een nieuw gebouw staat moet er echter nog heel veel gebeuren.
Het bouwplan moet door een architect omgezet worden in een concreet ontwerp. Dit moet dan uiteindelijk door alle partijen goedgekeurd worden. Vervolgens moeten er allerlei vergunningen aangevraagd worden. Als dat allemaal geregeld is moeten er met bouwers contracten afgesloten worden en moet er vervolgens gebouwd worden. Dit alles kost erg veel tijd en vraagt om vaste data.
Vooralsnog is het streven om Kerstmis 2025 nog te vieren in onze “oude” kerk en de nieuwjaarsreceptie 2026 in ons “nieuwe” liturgisch / pastoraal centrum.
De vervreemding van ons oude kerkgebouw zal parallel lopen aan de realisatie van het liturgisch / pastoraal centrum.

Door het houden van parochiebijeenkomsten en het regelmatig publiceren van artikelen in ‘Los’bandig zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond onze “oude “ kerk en onze nieuwe huisvesting.