Toekomst

In onze geloofsgemeenschap wordt al jaren over onze toekomst nagedacht. Al sinds 2012 worden de mogelijkheden verkend om de lokale geloofsgemeenschap voort te laten bestaan als in de toekomst het gebruik van het kerkgebouw niet meer haalbaar blijkt. Dit vanuit de overtuiging dat lokaal overleven kansrijker is als we zelf het initiatief nemen, dan dat kerksluiting ons overkomt.

Breukelen is geen uitzondering. Al vele jaren wordt er in onze Kerkprovincie gesproken en geschreven over kerksluitingen. Belangrijkste oorzaken zijn het afnemende aantal kerkgangers ten gevolge van de, reeds in de jaren 70 ingezette, secularisatie alsmede de niet meer op te brengen financiële lasten voor de, dikwijls monumentale, kerkgebouwen.

Onderstaande artikelen geven wat meer informatie m.b.t. kerksluitingen:

 

Onze geloofsgemeenschap

Locatieraad en Pastoraatsgroep zijn van oordeel dat zij, gelet op bovenstaande ontwikkelingen, moeten trachten om in de toekomst niet alleen terug te moeten vallen op het Eucharistisch centrum, maar ook iets moeten overhouden om ook lokaal te kunnen blijven vieren. Daarom is het beleid gericht op het creëren van een alternatief (dorpspomp) voor het geval dat onze kerk, op termijn, gesloten zal worden, wat helaas geen utopie is.

Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met het parochiebestuur.
In de ONE nr. 6-2017 heeft u hierover het artikel “De dorpspomp van levend water blijvend realiseren” kunnen lezen. (KLIK hier voor het artikel)

In de afgelopen jaren (vanaf 2012) is er in verschillende bijeenkomsten van onze geloofsgemeenschap stil gestaan bij deze problematiek en zijn verschillende plannen de revue gepasseerd en besproken.
De momenteel meest recente bijeenkomst was op 19 november 2017.
Tijdens deze bijeenkomst werden de meest recente plannen toegelicht.
Een samenvatting van deze bijeenkomst is in ‘Los’bandig nr. 2-2018 verspreid. (KLIK hier voor samenvatting)

In enkele regionale bladen verscheen in maart 2018 een artikel met de kop: Sint-Johannes de Doperkerk Breukelen gaat dicht en daarmee werden we nog eens met de neus op de feiten gedrukt en leek een kerksluiting opeens dichterbij.

 

Initiatiefgroep

Voor een aantal parochianen, die zich niet kunnen vinden in de plannen van Parochiebestuur, Locatieraad en Pastoraatsgroep, was dit aanleiding om een brief naar Kardinaal Eijk te sturen vergezeld van een lijst met handtekeningen van parochianen die dit initiatief ondersteunen.
Parochiebestuur en Locatieraad werden schriftelijk door de initiatiefgroep over de actie op de hoogte gesteld.

Aangezien de toekomstige ontwikkelingen in onze geloofsgemeenschap alle parochianen aangaan vinden Locatieraad en Pastoraatsgroep het van belang dat eenieder inzicht heeft in wat zich binnen onze geloofsgemeenschap afspeelt. Zij hebben daarom besloten de diverse notities/brieven voor eenieder toegankelijk te maken en te publiceren. De initiatiefgroep is hiervan in kennis gesteld.

Onderstaand een opsomming van de relevante stukken (stand 2 mei 2018)

 

Bijeenkomst 27 mei verschoven naar latere datum
In de diverse correspondentie en ook in ONE nr. 3 wordt verwezen naar een geplande bijeenkomst voor onze geloofsgemeenschap op zondag 27 mei 2018. Deze bijeenkomst wordt, op verzoek van de initiatiefgroep, verschoven naar een latere datum.

De Locatieraad en de Pastoraatsgroep gaan ervan uit dat er nog voor het zomerreces een parochievergadering kan worden gehouden, waarin o.a. de initiatiefgroep een presentatie houdt.