Dwaasheid van God

1 Corinthiërs 1: 27: “Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren, om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren, om het sterke te beschamen.”

Het koninkrijk van God is op volkomen andere grond gebaseerd dan dat van de wereld. Dat maakt Paulus duidelijk in deze brief. Jezus, de Zoon van God, kwam naar deze wereld in zwakheid, in een schamel onderkomen en bij eenvoudige ouders. Heel zijn leven liet Hij zien dat God oog heeft voor het zwakke en niet voor de kracht en rijkdom en macht van deze wereld. We hebben dat in 2000 jaar christendom nog steeds niet begrepen. Ook de kerk heeft in haar geschiedenis maar al te vaak laten zien hoe macht haar in de greep had. Gelijktijdig lieten al die gelovigen zien hoe Jezus het heeft voorgeleefd en volgden zij hem na. Dat gebeurt tot op de dag van vandaag. Op plaatsen waar mannen en vrouwen op de meest bizarre plaatsen zorg hebben voor arme en zwakke mensen. Op plaatsen waar zoveel christenen zich inzetten voor hun naaste en zichzelf wegcijferen om anderen te helpen. Het gebeurt in de stilte, achteraf en niet bij de koninklijke paleizen en regeringsgebouwen. Juist in het zwakke is God aanwezig en laat Hij zijn liefde zien in zoveel mensen die liefde zijn en weggeven. Voor de wereld en de machtigen misschien dwaas, maar voor God de toegang tot het eeuwig leven in zijn hemels koninkrijk.