Diaconie

PCI / DCR

Binnen onze Parochie St. Jan de Doper hebben we een PCI, dat is de afkorting voor Parochiële Caritas Instelling. Om zo dicht mogelijk bij het werkveld van het pastoraal team te blijven, is er lokaal een DCR, de Diaconale Caritas Raad. Alle geloofsgemeenschappen hebben een DCR.

De DCR ontvangt verzoeken voor eenmalige financiële ondersteuning voor bijzondere, vaak schrijnende situaties. Deze verzoeken komen meestal via het pastoraal team binnen, omdat zij in hun werkveld juist met die bijzondere situaties te maken krijgen. Na beoordeling, afweging en toetsing aan de criteria, beslist de DCR over het al dan niet toekennen van een hulpvraag.
Elk jaar ontvangt de DCR een financieel budget van de PCI om haar werk te doen.

Er wordt ook nooit zomaar geld gegeven. In de afgelopen jaren is er bijvoorbeeld wel eens een fiets gekocht voor een kind dat naar de middelbare school ging en een flinke afstand moest overbruggen. De ouders hadden in dit geval zelf geen geld voor een fiets en de DCR en de Pastor hebben in dit voorbeeld gezocht naar een passende oplossing, die er uit bestond dat voor het betreffende kind een goede 2e hands fiets is gezocht, die vervolgens is aangekocht en geschonken.
Dit is een mooi doel wat gerealiseerd is, maar er wordt heel goed gekeken naar de casus van de hulpvraag en de invulling daarvan.

Gelukkig wonen wij in een gebied waar het gemiddelde inkomen hoger is dan het landelijk gemiddelde en dat zien we ook terug in het beperkte aantal hulpvragen. Desalniettemin zoekt de DCR voortdurend naar passende invulling van de doelstelling.

Afgelopen jaar (2020) zijn de collecte-inkomsten tijdens vieringen, door de beperkingen van corona, fors teruggelopen. Onze DCR heeft daarom een deel van de beschikbare middelen ingezet om deze terugval aan te vullen, zodat de goede doelen alsnog het bedrag van de gemiddelde jaarlijkse collecte konden ontvangen. Ook het bloemetje van de week wordt betaald door de DCR.

U ziet dat we achter de schermen ons best doen om waar nodig namens onze geloofsgemeenschap een steentje bij te dragen voor de zorg voor hen die daarom zitten te springen.

We hopen dit nog lang te mogen uitvoeren.

Mocht u naar aanleiding van dit stukje nog vragen of verzoeken hebben dan kunt u contact opnemen met onze contact pastor Jos van Os via het parochie secretariaat

Bestuur DCR Breukelen

Rouwpastoraat

De rouwpastoraatgroep is ontstaan uit de Avondwakegroep.
Een avondwake is een eenvoudige, korte viering van woord en gebed aan de vooravond van een uitvaart, waarin voor de overledene en voor de achterblijvenden wordt gebeden, al dan niet met een meditatie.
De werkgroep organiseert avondwaken wanneer daarom door familie van de overledene wordt gevraagd.
In de loop der tijd is de taak van de groep uitgebreid en doet zij ook uitvaarten.

Bezoekgroep

Deze groep besteedt aandacht aan parochianen die extra aandacht verdienen ( bv. zieken, alleenstaande ouderen).