Locatieraad


De locatieraad bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen, die uit de eigen geloofsgemeenschap komen. Zij worden benoemd door het bestuur en vervullen hun functie gedurende maximaal tweemaal vier jaar.

De locatieraad bepaalt zelf wie als voorzitter, secretaris en penningmeester optreden en verdeelt intern de eigen taken.

De locatieraad organiseert alles ter zake de praktische gang van zaken van de locatie, te weten:

  • de dagelijkse zorg rondom het (kerk)gebouw
  • het organiseren van het vrijwilligerswerk, eventuele commissies en werkgroepen in de eigen gemeenschap
  • de administratie, op aanwijzing van het bestuur, de inkomsten van de actie kerkbalans, collectes en dergelijke en de kleine reguliere uitgaven.

Jaarlijks legt de locatieraad in de maand oktober een begroting voor haar eigen werkzaamheden voor aan het bestuur en deze begroting strekt als grondslag voor de werkzaamheden voor het komende jaar.
De locatieraad kan geen rechtshandelingen verrichten of de Parochie rechtsgeldig vertegenwoordigen.

Ben Lenssinck (penningsmeester), Anton Smit (beheer(gebouw en terrein)), Leny Hermans (secretaris), Henk van der Wal en Marlies de Meij vormen de Locatieraad.
(status 7 september 2020)
Werkgroepen/teams via web-pagina