Geschiedenis en Inspiratie


Geschiedenis

Op 1 september 1975 is door de bisschop de Verrijzenisparochie officieel opgericht. Eerlijk gezegd spreken we liever van de Verrijzenisgemeenschap, want het gaat om mensen samen. De structuur is wel belangrijk, maar veel voornamer is wat we er samen van maken.

In Maarssenbroek woonachtige Pastores waren Jorna, Bouwmeister, De Wit, Boerkamp en Langendijk. Sinds enkele jaren maken we deel uit van het parochieverband Vecht en Venen met in totaal 10 parochies.

Inspiratie

De belangrijkste taak van een geloofsgemeenschap is om het mysterie van dood en verrijzenis zichtbaar te maken in het leven zelf. Hoe kunnen we laten zien dat we geloven in opstanding, in verrijzenis. Want verrijzenis is niet iets dat alleen maar met het einde van het leven te maken heeft, verrijzenis kan op alle momenten van het leven gebeuren. Met andere woorden:’ Hoe kunnen wij mensen helpen om op te staan uit dood leven, uit dodend leven?’.
In een bezinnende lezing hierover vertelde professor Rob van Kessel: Het mysterie van dood en verrijzenis kun je op drie manieren zichtbaar maken:

  • door zorg te besteden aan mensen die hulp nodig hebben, die ziek zijn, die leven met een handicap
  • door strijd te leveren als verdriet en pijn het gevolg zijn van duidelijk aanwijsbare oorzaken. Je moet dan de oorzaak bestrijden en niet het gevolg
  • door elkaar te vergeven als situaties uit de hand gelopen zijn, als je niet meer verder kunt met elkaar.

Zorg, strijd en vergeving zijn opstandings-, verrijzeniswoorden. In onze geloofsgemeenschap zijn dit onze uitgangspunten. De organisatie staat in dienst van ons geloof in opstanding. De catechese is gericht op het vertellen van verhalen die met zorg, met strijd en vergeving te maken hebben. Het ondersteunen en ontwikkelen van activiteiten rond kerk en samenleving gebeurt vanuit de doelstelling dat mensen tot hun recht komen. In onze liturgievieringen willen we in die zin het leven vieren en plaatsen in het licht van Hem die wij noemen: ‘de Levende, de eerste uit de doden.’

In die zin willen we een gemeenschap zijn waar mensen elkaar bemoedigen en inspireren en elkaar wijzen op situaties die om aandacht vragen. We zijn een gemeenschap waarin geen waardigheden en topfuncties te verdelen zijn. Er zijn slechts diensten te verrichten. Zelfs de pastor is geen ‘baas’ van de parochie. Hij staat in dienst van de geloofsgemeenschap, wel met een eigen taak waarvoor hij vrijgesteld is.

Samen moeten we waken over de bezieling, of het wel in de geest van het evangelie is wat we doen, of dat we toch ons zelf zoeken. Of dat we het nieuwe zoeken om het nieuwe, of het oude om het oude; zonder ons af te vragen of het in de geest van het evangelie is.

In het Overleg van Kerken proberen we in collegiaal overleg gestalte te geven aan onze gezamenlijke opdracht. In dit overleg informeren we elkaar en bekijken we waar en hoe we op een natuurlijke wijze kunnen samenwerken.

Geschiedenis en Inspiratie

In 2004 hebben we kernwaarden vastgesteld.

De kernwaarden in onze gemeenschap kun je onderverdelen in hoe die tot uitdrukking komen in de gemeenschap met God, in de gemeenschap met elkaar en in de dienst aan de samenleving.

Enkele jaren geleden zijn we gaan samenwerken in het parochieverband Vecht en Venen.

Sinds 2010 zijn we, na een fusie, onderdeel (lokale geloofsgemeenschap) van de parochie St Jan de Doper.

 

Naam en logo

Logo van de R.K. Verrijzeniskerk

Het logo van de R.K. Verrijzeniskerk

De naam van onze lokale geloofsgemeenschap (tot aan januari 2010 parochie genoemd) is “Verrijzenisgemeenschap Maarssenbroek”

In het logo Zijn de V en M en het symbool van Rooms Katholieke identiteit (het kruisbeeld) verwerkt.

Uit het boeren polderland verrees de locatie Maarssenbroek. Zie hier een eerste verklaring voor onze naam.

De belangrijkste taak van een geloofsgemeenschap is om het mysterie van dood en verrijzenis zichtbaar te maken in het leven zelf. Hoe kunnen we laten zien dat we geloven in opstanding, in verrijzenis. Want verrijzenis is niet iets dat alleen maar met het einde van het leven te maken heeft, verrijzenis kan op alle momenten van het leven gebeuren.

Zie hier een tweede (op spiritualiteit gebaseerde) verklaring voor onze naam.