Verslag bijeenkomst over toekomst kerkgebouw – 5 mei 2019


Samenvatting bijeenkomst geloofsgemeenschap Breukelen op 5 mei 2019

De voorzitter, Annie Kamp, heet de aanwezigen van harte welkom en zegt blij te zijn dat in zo grote getale gehoor is gegeven aan de uitnodiging. Ze meldt dat Jos van Os, de contact pastor, later zal aansluiten omdat hij in Maarssenbroek voor moet gaan.

Wat voorligt is het advies van de variantencommissie, dat ook verwoord is in de uitnodigingsbrief. Op 1 juli 2018 is de variantencommissie haar werkzaamheden gestart en in de nieuwjaarsbijeenkomst van de locatie is gerapporteerd dat er 12 varianten waren aangedragen waarvan er, na toetsing aan het beleid van het bisdom en de wensen van de pastoraatgroep, toen nog 4 waren overgebleven. Wat gebleken is, is dat veel niet mogelijk is. Een kapel in de kerk wordt door het bisdom niet goed gekeurd. Grote uitgaven hebben goedkeuring van het bisdom nodig; ook als je die uit eigen zak betaalt. Het bisdom wijdt geen nieuwe kerken en in een te realiseren alternatieve ruimte mogen geen eucharistie, geen woord en communievieringen en geen sacramentele handelingen ( huwelijk, doop etc.); het kan enkel dienen als gebeds- en ontmoetingsruimte.

Wat betreft de 4 overgebleven varianten: in de vergrote 19 novembervariant mogen dus alleen gebedsvieringen plaatsvinden zodat de kerk openhouden eigenlijk het enige reële alternatief is. De beide andere overgebleven varianten, de glazenwand en de huiskamer variant, zijn variaties op openhouden van de kerk.

Als we de kerk willen openhouden zal gekeken moeten worden wat er gedaan moet worden om veilig en netjes te kunnen kerken. Onderhoud tot max. € 50.000,- per jaar, mits begroot en goedgekeurd, mag. Er is zeker sprake van achterstallig onderhoud, hetgeen ook begrijpelijk is als je onderzoek doet naar een alternatieve ruimte. Door Peter van den Hoven wordt gemeld dat er rapporten van de monumentenwacht zijn die daarbij dienstig kunnen zijn.

Verder zal voor openhouden van de kerk gekeken worden naar: vitaliteit en financiën.

Op de vraag of aan de vitaliteit concrete voorwaarden zijn gesteld wordt een toelichting gegeven welke elementen, zoals aansprekendheid voor de jeugd, kerkbezoek, het hebben van een koor, voldoende vrijwilligers etc., daarbij een rol spelen. Aan die vitaliteit zal gewerkt moeten worden.

Wat betreft de financiën zal de geloofsgemeenschap in staat moeten zijn om de jaarlijkse exploitatie rond te krijgen. In Breukelen hebben we een jaarlijks tekort. Daar zal aan gewerkt moeten worden, waarbij het goed is om te weten dat de kerkbalans bijdragen voor de eigen locatie zijn ( met aftrek van 10% afdracht voor het bisdom). De penningmeester zal ingaan op de financiën.

De voorzitter doet een oproep aan de gelovigen om zich beschikbaar te stellen en als dit niet in voldoende mate gebeurt, zullen mensen benaderd worden. Er is behoefte aan extra handen en denkkracht. Er is veel werk aan de winkel; zeker gelet op de huidige ontwikkelingen waarover we grote zorg hebben. We hebben onvoldoende priesters en het lijkt erop dat in de toekomst geen woord en communievieringen meer gehouden mogen worden (door leken of breder?). We hebben als locatie Breukelen het voortouw genomen om samen met de andere locaties in de parochie, het parochiebestuur te vragen onze zorgen over te brengen bij de bisschop. (Op Vinkeveen na hebben alle locaties zich aangesloten).

Er worden diverse verhelderende vragen gesteld en beantwoord.

De penningmeester, Wim van Weerdenburg, deelt een overzicht uit van de financiën over 2017 en de begroting 2019. De cijfers hebben ook in de kerkbalans van dit jaar gestaan. De cijfers betreffen drie gebouwen: de kerk, de Bron met Pastorie en het Parochiehuis. De cijfers vertonen een tekort. Dat wordt nu aangevuld vanuit de “taartpunt” Breukelen. Energie is een belangrijke post die voor de helft gebruikt wordt door de kerk en de andere helft voor de andere genoemde gebouwen. Er zijn diverse vragen over de financiën en er worden suggesties gedaan voor bezuinigingen die onderzocht zouden kunnen worden. Aangegeven wordt dat gekeken moet worden waar bezuinigd kan worden en welke alternatieve geldstromen aangeboord kunnen worden. Wat betreft de renovatiestichting wordt desgevraagd gemeld dat dit een aparte stichting (met eigen bestuur en raad van toezicht) is met als doelstelling de restauratie van de kerk, maar waar de locatieraad dus geen zeggenschap over heeft.

 

De vragen waarover zal worden gestemd

Tot slot wordt gekomen aan de stemming over de beide, in de uitnodiging verwoordde vragen:

  1. Heeft het uw voorkeur om in de kerk te blijven vieren?
  2. Zo de kerk onverhoopt moet worden gesloten, vindt u het dan noodzakelijk, dat er op korte termijn een alternatief beschikbaar is, om met elkaar samen te komen?

Daarvoor worden stembriefjes uitgedeeld.

De eerste vraag is voor iedereen helder. Met betrekking tot de tweede vraag wordt gevraagd wat onder “een alternatief” verstaan moet worden.

Geantwoord wordt dat daarbij sprake is van een gebed- en ontmoetingsruimte. Dat daarbij gedacht kan worden aan de 19 november variant maar je kunt je, gelet op de ontwikkelingen en afhankelijk van het onverhoopte moment dat we de kerk niet meer kunnen handhaven ook andere varianten voorstellen. Waar het in ieder geval om gaat is dat gekeken wordt naar de mogelijkheden, zoals bestemmingsplanwijziging, die belemmerend kunnen zijn vanwege het lange tijdstraject dat dat vergt.

Ten behoeve van de stemming wordt een stemcommissie samengesteld bestaande uit Corry Sturkenboom, Sophie Koster en Hans Veldhuis.

Ondertussen blikt Jos van Os hoopvol in de toekomst en wordt gezamenlijk het Onze Vader gebeden ter afsluiting.

 

Uitslag van de stemming

De uitslag van de stemming wordt aansluitend door de stemcommissie gemeld:

Er zijn 89 stemmen uitgebracht waarvan:

– Op de eerste vraag:   82 voor blijven vieren in de kerk hebben gestemd en 7 tegen;

– Op de tweede vraag: 55 zijn voor een alternatief, 30 tegen en 4 blanco.

De voorzitter sluit tot slot onder dankzegging de vergadering.

 

NB: de Variantencommissie heeft de opdracht van de geloofsgemeenschap uitgevoerd en houdt bij deze op te bestaan.