Van de Variantencommissie: stand van zaken


Beste medegelovigen/locatiegenoten,

In de nieuwjaarsbijeenkomst van onze geloofsgemeenschap op 6 januari heb ik namens de variantencommissie verslag gedaan van de vorderingen van de variantencommissie tot dan toe. Hieronder volgt daar een weergave van.

Op 1 juli is de geloofsgemeenschap bij elkaar geweest om te bespreken hoe we zouden kunnen komen tot een, door een zo breed mogelijk deel van de geloofsgemeenschap gedragen, besluit over waar we in de toekomst het beste, ons geloof, zouden kunnen vieren.

Het zogeheten 19-november besluit bleek niet te kunnen steunen op een zo breed draagvlak in onze geloofsgemeenschap als verondersteld. Duidelijk werd dat we met z’n allen toch graag een breed gedragen besluit wilden hebben.
Een variantencommissie werd ingesteld en bemenst: 2 leden uit de locatieraad, 1 lid uit de pastoraatgroep, 2 leden vanuit de initiatiefgroep, 3 leden rechtstreeks uit uw midden.
De opdracht is om alle mogelijke varianten te onderzoeken en te toetsen aan het beleid van het bisdom en de wensen van de geloofsgemeenschap. U werd uitdrukkelijk uitgenodigd mee te denken en aan te dragen.

 

Aangedragen varianten

Het aandragen is productief geweest kan ik u zeggen. In totaal zijn er 12 varianten binnengebracht.
Ik loop er met u langs.

 1. Het 19 novemberbesluit dat als variant meegenomen zou worden. Bouw van multifunctioneel kerkcentrum met bovengelegen sociale seniorenwoningen en sluiting van de kerk.
 2. Vergrote 19 november variant. 19 november + strook tussen kerk en parochiehuis.
 3. Hema variant : kerkzaal boven; winkels onder .
 4. Verkleinde kerk en andere bestemming achterste deel.
 5. Glazen wand in de kerk. (Kerk blijft in tact maar het scheelt veel stookkosten).
 6. Kapel in de kerk.
 7. Huiskamer variant ( banken eruit stoelen erin en dichter naar voren).
 8. Bestaand kerkgebouw handhaven met restauratie light.
 9. Dubbel gebruik ander kerkgebouw in Breukelen.
 10. Ander kerkgebouw overnemen.
 11. Gebruik ruimte de Aa.
 12. Kerken buiten Breukelen.

 

Wenselijke uitgangspunten Pastoraatgroep

De Pastoraatgroep is gevraagd aan te geven wat voor hen belangrijke wenselijke uitgangspunten zijn.
Dat hebben ze aangeleverd en dat ziet er als volgt uit:

 1. Eucharistie en woord- en communieviering mogelijk.
 2. Kerkzaal voor 150 mensen ( wekelijkse vieringen en gemiddelde uitvaart) ruimte voor elektrisch orgel of piano, koor. Dient te allen tijde beschikbaar te zijn voor geloofsgemeenschap.
 3. Extra zaal ( vergroten naar 300) voor kerst etc. en grote uitvaarten. Kan worden verhuurd maar flexibele voorwaarden v.w.b. beschikbaarheid. Keuken incl. vaatwasser.
 4. Mariakapel altijd open.
 5. Vergaderruimte voor 15 mensen. Grotere bijeenkomsten kunnen in extra zaal.
 6. Kantoorruimte secretariaat incl. apparatuur en bergruimte.
 7. Sacristie met kluis en hangkast voor misgewaden, altaarkleden en benodigdheden voor eucharistie etc.
 8. Hal, garderobe, toiletgroep ( incl. invaliden) mededelingenbord.
 9. Opbergruimte voor drukwerk, kaarsen etc.

 

Eisen van het bisdom

Het bisdom stelt eisen aan de ruimte waar eucharistie en woord- en communievieringen gehouden mogen worden.

 1. Het moet een gewijde ruimte zijn.
 2. Een kapel in de kerk is voor het bisdom niet acceptabel.
 3. Als een kerk aan de eredienst wordt onttrokken mag de geloofsgemeenschap gedurende maximaal 2 jaar, op onregelmatige basis, in een vervangende ruimte, woord- en communievieringen houden. De gelovigen moeten in die periode wennen aan het elders kerken.
 4. Het bisdom is van mening dat er teveel kerken zijn en wijdt in principe geen nieuwe kerken.

 

Resultaten eerste evaluatie

De variantencommissie is aan de slag gegaan en heeft de 12 ingebrachte varianten getoetst aan al deze wensen en uitgangspunten.
Dat heeft erin geresulteerd dat er van de 12 daarna nog 4 over waren.

 1. De 19-novembervariant bleek te klein voor de wensen van de pastoraatgroep.
 2. De vergrote 19-novembervariant voldoet niet aan de voorwaarden van het bisdom maar bij een aantal mensen in onze geloofsgemeenschap heerst de opvatting dat er toezeggingen zijn gedaan door het bisdom , in verband met bijzondere positie Breukelen, waardoor deze variant zou kunnen.
 3. De Hemavariant is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn en ook niet voor uitvaarten.
 4. De verkleinde kerk voldoet niet aan de voorwaarden van het bisdom.
 5. Het plaatsen van een glazen wand in de kerk terwijl de kerk verder in tact blijft. Dit kan mogelijkheden bieden. Ook voor de stookkosten kan dit effect hebben.
 6. Kapel in de kerk. Voldoet niet aan de voorwaarden van het bisdom
 7. Huiskamervariant zou mogelijkheden kunnen bieden.
 8. Bestaand kerkgebouw handhaven met restauratie light. Zou mogelijkheid kunnen bieden.
 9. Dubbel gebruik andere kerk in Breukelen. Dat is geen gewijde ruimte en voldoet dus niet aan de voorwaarden van het bisdom.
 10. Ander kerkgebouw overnemen. Voldoet niet aan de voorwaarden van het bisdom dat naar minder kerken wil en geen nieuwe kerken wijdt.
 11. De Aa. Is te klein voor de vieringen.
 12. Kerken buiten Breukelen kan altijd maar het betekent wel dat onze eigen geloofsgemeenschap in Breukelen ophoudt te bestaan.

 

Resteren een viertal mogelijke varianten die verder uitgewerkt moeten worden, onderzocht en financieel belicht: de varianten 2, 5, 7 en 8.

 

Behoud van een vitale geloofsgemeenschap

We hebben nog tot 2020 de tijd maar het nieuwe jaar is begonnen en je bent zo weer bij oud jaar.
Al dit werk wordt gedaan voor een, liefst zo vitaal mogelijke gemeenschap.
Vitaliteit heeft alles te maken met levendigheid van onze geloofsgemeenschap. Omzien naar elkaar, gemist worden, je thuis voelen en welkom weten in de gemeenschap.
We hebben er o.m. ook verantwoordelijkheid voor dat jongeren de gang naar de kerk leren waarderen en dat we financieel gezond zijn. De eredienst kunnen opluisteren met gezang etc. etc. en het orgel bespeeld kan worden. Om maar een aantal zaken te noemen.

Bij de opening van het jaar na de zomervakantie heeft de pastoraatgroep u daarom gevraagd aan te geven wat u zelf zou kunnen doen om bij te dragen aan vitalisering en u hebt uw wensen in de wensboom gehangen. Met die wensen is de pastoraatgroep aan de slag maar er kunnen nog veel handen en hoofden bij om te werken aan de vitaliteit.

Vitaliteit is een factor van betekenis voor de toekomst van onze geloofsgemeenschap.

 

Annie Kamp, voorzitter locatieraad