5 mei Locatievergadering – over de toekomst van het kerkgebouw


Uitnodiging bijeenkomst 5 mei 2019 betreffende besluitvorming over adviezen Variantencommissie inzake toekomst Johannes de Doper kerk in Breukelen.

Beste medegelovigen van de Johannes de Doperkerk in Breukelen.

Op 1 juli 2018 is de geloofsgemeenschap Breukelen bij elkaar geweest. Gesproken is toen over hoe gekomen zou kunnen worden tot een, door een zo breed mogelijk deel van de geloofsgemeenschap gedragen besluit over waar we in de toekomst het beste , ons geloof zouden kunnen vieren. Het 19 november besluit bleek niet te kunnen steunen op een zo breed draagvlak in onze geloofsgemeenschap als verondersteld. Duidelijk werd dat we met z’n allen toch graag een breed gedragen besluit wilden hebben. Een Variantencommissie werd ingesteld en bemenst. De opdracht was om alle mogelijke varianten te onderzoeken en te toetsen aan het beleid van het bisdom en de wensen van de geloofsgemeenschap. U werd uitdrukkelijk uitgenodigd mee te denken en aan te dragen. Dat aandragen is productief geweest: in totaal zijn 12 varianten ingebracht.

Op 6 januari 2019, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, is vanuit de Variantencommissie gerapporteerd aan de geloofsgemeenschap over de werkzaamheden tot dan toe. Gemeld is toen dat de pastoraatgroep een wensenpakket had neergelegd en toegelicht is toen hoe dat wensenpakket eruit ziet (zie rapportage in Losbandig van februari/maart). Ook het bisdom stelt eisen aan de ruimte waar eucharistie en woord en communievieringen gehouden mogen worden, hebben we toen gemeld (zie rapportage in Losbandig van februari/maart).

In januari waren inmiddels op grond van de eisen van het bisdom en de wensen van de pastoraatgroep 8 varianten afgevallen.

De overgebleven 4 varianten waren:

  1. Een vergrote 19 november variant (voldoet niet aan de voorwaarden van het bisdom maar bij de voormalige LR en PG van onze geloofsgemeenschap heerste de opvatting dat er toezeggingen zijn gedaan via het parochiebestuur, in verband met bijzondere positie Breukelen, waardoor deze variant zou kunnen).
  2. Het plaatsen van een glazen wand in de kerk terwijl de kerk verder in tact blijft.
  3. Huiskamer variant
  4. Bestaand kerkgebouw handhaven met restauratie light.

De varianten 2 en 3 zijn varianten op handhaven bestaand kerkgebouw.

Op 18 maart 2019 hadden de locatieraad en de pastoraatgroep een overleg met het Parochiebestuur. Tijdens dit overleg is, op uitdrukkelijk verzoek van de Variantencommissie, de vraag van de Variantencommissie aan de orde gesteld wat er mag in de vergrote 19 november variant qua vieringen. Het parochiebestuur gaf aan: “In het nieuwe gebouw mogen (na max. 2 jaar) alleen nog maar gebedsvieringen: geen eucharistie, geen woord en communievieringen en geen sacramenten in wat voor vorm dan ook”.

Tevens werd door het parochiebestuur aangegeven dat de bisschop wil komen tot sluiting van de meeste kerken in het bisdom en geen goedkeuring zal geven aan operaties die linken naar kerkverkleining. Voor iedere grote uitgave is goedkeuring van het bisdom nodig; onderhoudswerkzaamheden tot € 50.000,- mogen, indien begroot, wel worden uitgevoerd.

Dit alles brengt de Variantencommissie tot de opvatting dat het voorkeur verdient om de kerk te handhaven, zo lang als mogelijk is, en te kijken welk achterstallig onderhoud gedaan moet worden om te bewerkstelligen dat er op een nette en veilige manier verder gekerkt kan worden in onze kerk. Parallel zou onderzocht kunnen worden, als u daar prijs op stelt, welke maatregelen genomen moeten worden om, op korte termijn, een alternatieve gebedsruimte te kunnen realiseren als de kerk toch mocht worden gesloten.

Verder is het zo dat het open houden van de kerk ook alles te maken heeft met vitaliteit van de geloofsgemeenschap en of de geloofsgemeenschap de jaarlijkse exploitatiekosten op kan brengen. Ook aan dit laatste onderwerp zal op 5 mei aandacht worden besteed.

Gelet op al het bovenstaande zullen wij u de twee hierna opgenomen vragen voorleggen. Over deze vragen zal worden gestemd in de bijeenkomst op 5 mei na de zondagse eucharistieviering die zal worden voorgegaan door priester Dominicaan Harry Huisintveld. Aan de stemming kunnen ingeschreven gelovigen die de presentielijst getekend hebben en aanwezig zijn meedoen. De stemming zal schriftelijk en anoniem zijn en het besluit wordt genomen met gewone meerderheid. De bijeenkomst, waarvoor u wordt uitgenodigd, vindt plaats in het parochiehuis en vangt aan om 11.30 uur.

De vragen waarover gestemd zal worden zijn de volgende:

  1. Heeft het uw voorkeur om in de kerk te blijven vieren?
  2. Zo de kerk onverhoopt moet worden gesloten, vindt u het dan noodzakelijk, dat er op korte termijn een alternatief beschikbaar is, om met elkaar samen te kunnen komen?

Tijdens de bijeenkomst zal een en ander nog verder toegelicht worden en kunnen verhelderende vragen worden gesteld.

Ik hoop velen van u te treffen op 5 mei.

Annie Kamp, voorzitter.

 

NB: Het rondbrengen van 1100 brieven is een hele klus, daarom de vraag om uw email adres (als u dat heeft) op te geven op via parochiebreukelen@planet.nl zodat we in het vervolg gebruik kunnen maken van de digitale weg.