Christus Koning


Daniël 7: 13 en 14a: “In mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde.”

De profeet Daniël, die ver voor Jezus leefde, ziet in een visioen (met open ogen een beeld van een andere werkelijkheid zien), iemand die voor God geleid wordt en macht krijgt over deze aarde. Wij geloven dat Daniël hier een beeld ziet van Jezus die van God de macht over deze aarde krijgt en dat alle volken hem hulde bewijzen. Wanneer wij naar het leven van Jezus kijken, dan zien wij niet veel van dit beeld. Heeft Jezus de macht over deze aarde gekregen? Brengen alle volken Hem hulde? Ja en neen. Ja, omdat onder alle volken mensen zijn die in Jezus geloven en samenkomen om Hem te eren en hulde te bewijzen. Neen, omdat we nog niet iets zien van wat wij onder koninklijke macht verstaan. Het lijkt wel of de vervulling van dit visioen maar half of gedeeltelijk vervuld is. In de Bijbel is vaak sprake van meerdere lagen die over de verhalen en de geschiedenis liggen. Meerdere lagen waarmee de Bijbel altijd actueel is, doordat in alle tijden de verhalen je aanspreken. Zo ook dit visioen. Het is vervuld en toch nog niet helemaal. Op het feest van Christus Koning vieren we dat Hij de koning is van het heelal en gelijktijdig verkondigen wij nog steeds de blijde boodschap omdat nog niet alles is vervuld. Daarom gaan we steeds weer op weg om het evangelie uit te dragen. Een boodschap van blijdschap en bevrijding.

Met deze zondag eindigt het kerkelijk jaar. Volgende week begint de Advent.