Inspiratie


Palmzondag: Meetrekken op weg naar Pasen

Jesaja 50:4 “De Heer God heeft mij als een leerling leren spreken, om uitgeputte mensen bij te kunnen staan. Met een woord wekt Hij mij in de morgen, in de morgen wekt Hij mijn oor om als een leerling toe te horen.” Wij zijn allemaal leerlingen van Jezus. Dat betekent […]


Gods belofte

Ezechiel 37:14 “Ik schenk u mijn geest, zodat u weer leeft, en laat u op uw eigen grond gaan wonen. Dan zult u erkennen dat Ik, de Heer, doe wat Ik zeg, luidt de godsspraak van de Heer.” Doen wat je belooft. Dat geldt niet alleen voor ons als mens, maar […]


Hart laten spreken

1 Samuel 16:7 “Maar de Heer zei tot Samuël: `Ga niet af op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte; hem wil ik niet. Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer naar het hart.” In dagen van crises komt naar voren […]


Heilig

Leviticus 19: 1 en 2: “Jahwe sprak tot Mozes: Zeg tot heel de gemeenschap van de Israëlieten: Wees heilig, want Ik, Jahwe uw God, ben heilig.”  Wat is dat heilig zijn? Voorbehouden aan enkel heel bijzondere mensen? God zegt dit woord tot alle Israëlieten en daarmee ook tot ons. Heilig […]


Geen kwaad doen

Jezus Sirach 15: 10: “Hij heeft niemand bevolen te zondigen en aan niemand verlof gegeven om kwaad te doen.” Veel mensen onderbouwen hun reden om niet te geloven met de opmerking: “Indien er een God was dan…..” Het is God niet die oorlogen voert, macht uitoefent over andere mensen, voedsel […]


Rechtvaardigheid

Jesaja 58: 9 en 10: “Als gij dan roept, geeft Jahwe u antwoord, en smeekt gij om hulp, Hij zal zeggen: `Hier ben Ik!’ Als gij het juk uit uw midden verwijdert, geen vinger bedreigend meer uitsteekt en geen valse aanklachten indient, de hongerige aanbiedt wat gij voor uzelf verlangt […]


Stok en juk verbreken

Jesaja 97: 3: “Want het drukkende juk, de stang op hun schouders, de stok van de drijver, Gij breekt ze stuk als op de dag van Midjan.” Wij zitten aan veel zaken gebonden. Ons huis, werk, vakanties, kortom aan het vele bezit. Verder aan verplichtingen die de maatschappij ons gewild […]


Verkondiging

Jesaja 49: 6: “Hij sprak: `Voor u, mijn dienstknecht, is het te gering, alleen Jakobs stammen op te richten, en Israëls overlevenden terug te brengen; Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn: mijn heil moet reiken tot in de uithoeken der aarde.” Het volk Israël […]


Kwetsbaarheid

Jesaja 42: 2 en 3: “Hij roept niet en schreeuwt niet, hij laat zijn stem niet horen op straat. Het gekwetste riet zal hij niet breken en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit. Waarlijk, het recht maakt hij openbaar.” Jezus zei: “Ik ben niet gekomen voor de mensen die […]


Licht

Jesaja 60: 1 en 2: “Sta op en schitter, want uw licht is gekomen, de glorie van Jahwe gaat over u op, En zie, de duisternis bedekt de aarde en donkerte de volken, maar over u gaat Jahwe lichtend op, zijn glorie verschijnt over u.” Een nieuw jaar, nieuwe kansen […]