Inspiratie


Liefdesgeboden

Deuteronomium 30: 11 en 14: “De geboden die ik u heden geef, zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. Neen, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Gij kunt het dus volbrengen.”   Veel mensen denken dat je […]


Vrede

Jesaja 66:10a en 12a: “Verheugt u, samen met Jeruzalem, en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt. Want zo spreekt Jahwe: Vrede laat Ik haar toestromen als een rivier, de luister van de volken als een beek die buiten zijn oevers treedt.” Jeruzalem wordt de vredesstad genoemd. Niet omdat […]


bestemming

1 Koningen 19: 16b: “Elisa, de zoon van Safat uit Abel-mechola, moet ge zalven tot uw opvolger als profeet.”   Elia is oud geworden en zoekt een opvolger. Het wordt Elisa die wordt geroepen. Wij hebben allemaal een roeping. We vinden die roeping in de loop van ons leven door […]


Sacramentsdag

Genesis 14:18: “En Melchisedek, de koning van Salem, bood Abram brood en wijn aan. Daar hij priester was van God de Allerhoogste.”   Al heel vroeg in de Bijbel komen de symbolen brood en wijn voor als tekenen van een verbond tussen God en mensen. Niet om voeding naar het […]


3 eenheid

Spreuken 8: 22 en 23: “Jahwe schiep mij aan het begin van zijn wegen, nog voor zijn werken, van oudsher. Van eeuwigheid ben ik gevormd, vanaf het begin, voordat de aarde ontstond.”   De Spreukenschrijver vertelt hier dat de Wijsheid, dat is Jezus, al voor alles wat werd geschapen bestond. […]


Pinksteren

Handelingen 2:  3 en 4: “Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf.”   Vol zijn van […]


Vergeving

Handelingen 7: 60: “Toen viel Stephanus op zijn knieën en riep met luider stem: “Heer, reken hun deze zonde niet aan.” Na deze woorden ontsliep hij.” Stephanus was de eerste martelaar van de kerk. De eerste die om zijn geloof gedood werd, niet omdat hij mensen kwaad had gedaan, maar […]


beperking of bevrijding?

  Handelingen 15:28 en 29 “De heilige Geest en wij hebben namelijk besloten u geen zwaardere last op te leggen dan de onvermijdelijke: u te onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn, van bloed, van wat verstikt is en van ontucht. Als gij uzelf daarvoor in acht neemt zal […]


verdrukt geloof

  Handelingen 14:22 “Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteldheid, spoorden hen aan in het geloof te volharden en zeiden dat wij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan.”           Waarom is christen zijn vaak zo moeilijk? Velen worden op deze wereld vervolgd […]


boodschap van licht

  Handelingen 13: 47. “Toen verklaarden Paulus en Barnabas in alle vrijmoedigheid: Want aldus luidt de opdracht van de Heer tot ons: Ik heb u geplaatst als een licht voor de heidenen, opdat gij tot redding zou strekken tot aan het uiteinde van de aarde.”         Het […]