Inspiratie


Radicaal veranderen

Kolossenzen 3: 5: “Maakt dus radicaal een einde aan immorele praktijken, ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, begeerlijkheid en de hebzucht die gelijk staat met afgoderij.” Deze wereld zit vol kwaad en velen kijken naar God om er iets aan te doen. Verwijten de christenen dat als God bestaat hoe kan het dan…… […]


Vergeving

Kolossenzen 2: 12: “Ook u die dood waart ten gevolge van uw zonden en uw morele onbehouwenheid heeft God weer levend gemaakt met Hem. Hij heeft ons al onze zonden vergeven.” Wanneer je iets fout doet, iemand anders pijn doet of iemand beschadigt, dan lijkt het of er iets sterft […]


Geheim

Kolossenzen 1: 26: “Om het geheim te verkondigen dat verborgen was voor alle eeuwen en alle generaties, maar dat nu is geopenbaard aan zijn heiligen.” Paulus bedoelt dat Jezus komst verborgen was in de Joodse geschiedenis. Er zou een Messias komen, maar wanneer en hoe hij eruit zou zien en […]


Jezus schepping

Kolossenzen 1: 15 en 16: “Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en […]


Jezus volgen

Galaten 6: 14; “Mij moge God ervoor bewaren op iets anders te roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld.” Deze zin is wellicht moeilijk te begrijpen. Feitelijk zegt Paulus dat alles wat hij doet, hij […]


Vrijheid in liefde

Galaten 5: 13 en 14: “Broeders en zusters, gij werd geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht. Integendeel, dient elkander door de liefde. Want de hele wet is vervat in dit ene woord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.” Al gelovigen leven wij […]


Brood en wijn

1 Korintiërs 11: 26: “Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.” De eucharistie is misschien wel het grootste mysterie in de kerk en gelijktijdig de grootste zegen. Mysterie omdat we niet goed begrijpen hoe de woorden die de […]


H. Drie-eenheid – Hoop

Romeinen 5: 5: “En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken.” We leven in het kerkelijk jaar in de periode na Pinksteren. Het is de periode dat we feitelijk zelf aan de slag moeten. De grote […]


Pinksteren

1 Korintiërs 12: 6 en 7: “Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts een God, die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen.”  Het is Pinksteren. Niet alleen een terugdenken aan het eerste […]


Alpha en Omega

Openbaringen 22: 12 en 13: “Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon breng Ik mee, om ieder te vergelden naar zijn werk. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde.” Uit de Bijbel blijkt dat alle mensen voor de troon van […]