Inspiratie


Verkondiging

Jesaja 49: 6: “Hij sprak: `Voor u, mijn dienstknecht, is het te gering, alleen Jakobs stammen op te richten, en Israëls overlevenden terug te brengen; Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn: mijn heil moet reiken tot in de uithoeken der aarde.” Het volk Israël […]


Kwetsbaarheid

Jesaja 42: 2 en 3: “Hij roept niet en schreeuwt niet, hij laat zijn stem niet horen op straat. Het gekwetste riet zal hij niet breken en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit. Waarlijk, het recht maakt hij openbaar.” Jezus zei: “Ik ben niet gekomen voor de mensen die […]


Licht

Jesaja 60: 1 en 2: “Sta op en schitter, want uw licht is gekomen, de glorie van Jahwe gaat over u op, En zie, de duisternis bedekt de aarde en donkerte de volken, maar over u gaat Jahwe lichtend op, zijn glorie verschijnt over u.” Een nieuw jaar, nieuwe kansen […]


Heilige familie: Vader en moeder eren

Jezus Sirach 3: 3 en 4: “Wie zijn vader hoogacht krijgt vergeving van zijn zonden en wie zijn moeder eer bewijst is als iemand die schatten verzamelt.” We kennen het gebod wel “Eer uw vader en moeder.” In de Bijbel is dit een belangrijk thema. Je voorouders hoog achten en […]


Kerstmis

Jesaja 52: 9 en 10: “Breekt los in gejubel, allen te zamen, gij puinen van Jeruzalem; want Jahwe bemoedigt zijn volk; Hij heeft Jeruzalem verlost. Jahwe toont zijn heilige arm voor de ogen van alle volken, en de verste hoeken der aarde hebben het heil gezien dat komt van onze […]


4e advent: Teken

Jesaja 7: 13 en 14: “Toen zei de profeet: `Luister, huis van David! Is het u niet genoeg mensen te tergen, dat gij ook nog mijn God moet tergen? Daarom geeft de Heer zelf u een teken: Zie de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, […]


3e advent: Vergelding

Jesaja 35: 3 en 4: “Geeft de zwakke handen weer kracht, maakt sterk de bevende knieën. Zegt tot allen die radeloos zijn: `Houdt moed, weest niet bang, hier is uw God, Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding, Hij brengt u redding.” Veel mensen weten het niet meer. De […]


2e advent: Kennis van liefde

Jesaja 11: 9: “Niemand doet nog kwaad of handelt nog verderfelijk op heel mijn heilige berg; want de kennis van Jahwe vervult het hele land, zoals het water heel de bodem van de zee bedekt.” Wanneer we vol zouden zijn van de kennis van God, dan zou de wereld veranderen. […]


1e advent: Zwaarden omsmeden naar ploegscharen

Jesaja 2: 4: “Hij zal recht doen tussen de vele volken, en machtige naties tuchtigen. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en de oorlog leren ze niet meer.” Deze zin uit Jesaja is bij […]


Koningschap

2 Samuel 5: 3: “Alle oudsten van Israël kwamen naar de koning in Hebron en koning David sloot met hen in Hebron een verbond ten overstaan van Jahwe en zij zalfden David tot koning over Israël.” In Gods ogen is koning zijn iets heel anders dan wij mensen dat beleven […]