Inspiratie


Gerechtigheid

Maleachi 3: 19:  “Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat dan de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt. Dan zult gij dansend naar buiten komen, als kalveren die op stal hebben gestaan.” Alle mensen wensen gerechtigheid en verlangen naar vrede. Ondanks dat blijkt het […]


Standvastigheid

2 Makkabeen 7: 2: “Een van hen vroeg de koning in aller naam: ‘Wat verlangt u van ons en wat wilt u van ons weten? We sterven liever dan de wet van onze voorvaderen te overtreden.” We herinneren ons nog wel de mensen op het strand die door IS werden […]


Schepping liefhebben

Wijsheid 11: 24-26: “Want alles wat bestaat hebt U lief en U verafschuwt niets van wat U gemaakt hebt; ja, als U iets gehaat hadt, zoudt U het niet geschapen hebben. En hoe zou iets in stand zijn gebleven, als U het niet gewild hadt, of hoe zou iets behouden […]


Giften

Jezus Sirach 35: 12 en 13: “Geef aan de Allerhoogste naar hetgeen Hij u geschonken heeft; geef met een blij gelaat en naar uw vermogen, want Hij is een Heer die beloont: Hij geeft het u zevenvoudig terug.” De aarde is aan ons gegeven is en we leven van haar. […]


Ondersteuning

Exodus 17: 11 en 12:  “Zolang Mozes zijn armen opgeheven hield waren de Israëlieten aan de winnende hand. Maar liet hij zijn armen zakken dan won Amalek. Tenslotte werden Mozes’ armen moe. Toen haalden ze een steen voor hem waar hij op ging zitten. Aäron en Chur ondersteunden zijn armen, […]


Melaats

2 Koningen 5: 14: “Toen ging Naaman naar de Jordaan en dompelde zich zevenmaal onder, zoals de man Gods gezegd had. Zijn huid werd weer als die van een klein kind en hij was gereinigd.” Naaman was melaats, een ziekte die je afzonderde van mensen om je heen. De ziekte […]


Vluchten

Jona 1: 9 en 10: “Jona antwoordde: ‘Ik ben een Hebreeër en ik vrees Jahwe, de God van de hemel, die de zee en het land gemaakt heeft.’ Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tot Jona: ‘Hoe hebt u zoiets kunnen doen?’ Ze hoorden namelijk dat hij, […]


Rijkdom

Amos 6: 4 “Zij liggen op ivoren bedden en strekken zich uit op hun rustbanken; zij eten de lammeren van de kudde op en de kalveren uit de stal.” Jezus zegt dat het voor een rijke makkelijker is om door het oog van een naald te gaan dan in te […]


Eerlijke handel

Amos 8: 4 -7 “Hoort dit, gij die strikken spant voor de armen om de misdeelden in het land te verdelgen, gij die redeneert: ‘Wanneer is de nieuwe maan voorbij? Dan verkleinen wij de efa, dan verhogen wij de prijs en bedriegen wij met een vervalste weegschaal. Dan kopen wij […]


Afgoden

Exodus 32: 8 “Ze zijn nu al afgeweken van de weg die Ik hun had voorgeschreven: ze hebben een stierenbeeld gemaakt, ze buigen zich daarvoor neer, ze dragen er offers voor op en schreeuwen: Israël, dit is de god die u uit Egypte heeft geleid.” Afgoden zijn er in vele […]