Inspiratie


Geopend hart

Handelingen 3: 18 “Maar wat God tevoren had aangekondigd bij monde van alle profeten, dat zijn Messias zou sterven, heeft Hij zo in vervulling doen gaan.” In de Bijbel staan veel zogenaamde profetieën. Dat zijn vaak heel moeilijke gedeelten die lastig zijn te begrijpen. Er wordt in beeldende taal gesproken […]


Getuigenis

Handelingen 4: 33 “Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af van de verrijzenis van de Heer Jezus en rijke genade rustte op hen allen.” Ergens getuige van zijn kan soms heel lastig zijn. Je kan worden opgeroepen door de politie en de rechtbank om te komen vertellen wat […]


Vergeving

Handelingen 10: 42 en 43:“Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken, en te getuigen dat Hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft, door zijn Naam vergiffenis van […]


Zwijgen

Jesaja 50: 5 en 6 “De Heer Jahwe heeft mijn oor ontsloten, en ik heb mij niet verweerd, en ben niet teruggedeinsd. Mijn rug heb ik prijsgegeven aan hen die mij wilden slaan, en mijn wangen aan hen, die mij de baard uitrukten; mijn gezicht heb ik niet onttrokken aan […]


Nieuw Verbond

Jeremia 31: 33 “Dit is het nieuwe verbond dat Ik in de toekomst met Israël sluit: Ik schrijf mijn wet hun binnenste, Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God, en zij zullen mijn volk zijn.” Soms lijkt het wel of geloven omgeven is door allerlei regels en […]


Land in ruste

2 Kronieken 36: 21“Zo ging het woord dat Jahwe door Jeremia gesproken had in vervulling: ‘Het land zal zijn sabbatjaren vergoed krijgen!’ Het land bleef al die tijd braak liggen en rustte uit, zeventig volle jaren lang.” Deze tekst hoort bij de wegvoering van het volk Israël naar Babylon. Volgens […]


Afgoden

Exodus 20: 3 en 4“Gij zult geen andere goden hebben, ten koste van Mij. Gij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde.” In dit hoofdstuk worden de 10 geboden gegeven. De eerste gaat […]


offer

Genesis 22: 1 en 2 “Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem: `Abraham.’ En hij antwoordde: `Hier ben ik.’ Hij zei: `Ga met Isaak, uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, naar het land van de Moria, en draag hem daar, op de […]


Verbond

Genesis 9: 12 en 13 “En God zei: `Dit is het teken van het verbond, dat Ik instel tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle geslachten. Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij […]


Besmettelijke ziekte

Leviticus13: 1en 2 “Jahwe sprak tot Mozes en Aäron: Heeft iemand een gezwel, uitslag of een vlek op zijn huid en het gaat lijken op huidziekte, dan moet men hem bij de priester Aäron of bij een priester van diens geslacht brengen.” Besmettelijke ziekten zijn niet van de dag van […]