Inspiratie


Welkom

Jesaja 55:1 “Komt allen die dorst hebt, hier is water; en gij, die geen geld hebt, komt, koopt koren en eet zonder geld, en drinkt zonder betaling wijn en melk.” Een uitnodiging van God om bij Hem te komen eten en drinken. Ook wanneer je geen geld hebt om iets […]


Mildheid

Wijsheid 12: 18 “Gij echter die de kracht onder uw heerschappij hebt, Gij oordeelt met zachtheid en met grote mildheid regeert Gij over ons, want wanneer Gij maar wilt, staat U de macht ten dienste.” Veel mensen vragen zich af waarom God niet ingrijpt in deze wereld. Tenslotte bezit Hij […]


Woorden van God

Jesaja 55: 10-11 “Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en daarheen pas terugkeren, wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter; zo zal het ook gaan met […]


Nederigheid

Zacharias 9: 9 “Jubel luid, gij dochter Sion, juich, gij dochter Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend; hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin.” Een koning op een ezel! Wat is dat nu voor een koning? Hoe […]


Gastvrijheid

2 Koningen 4: 8 en 9: “Op zekere dag kwam Elisa langs Sunem. Daar woonde een welgestelde vrouw, die hem met aandrang uitnodigde, bij haar te komen eten. En iedere keer dat hij in het vervolg daar in de buurt kwam, ging hij daar eten. Daarom zei de vrouw tot […]


Machtige strijder

Jeremia 20: 10 en 11a: “Ik hoor velen fluisteren: `Daar heb je `Ontzetting-overal’. Breng hem aan.’ Ja, we brengen hem aan. Al mijn vrienden willen niets liever dan mij ten val brengen. Ze zeggen: `Misschien laat hij zich misleiden, dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken.’  […]


Beproeving

Deuteronomium 8: 3 “Hij heeft u vernederd en u honger laten lijden, maar u ook het manna te eten gegeven dat gij noch uw vaderen ooit hadden gezien. Hij wilde u daardoor laten beseffen dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van […]


Barmhartigheid

Exodus 34: 5 en 6: “De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij Mozes staan en riep de naam van de Heer uit. De Heer ging hem voorbij en riep: ‘De Heer! De Heer is een barmhartige en medelijdende God, lankmoedig, groot in liefde en trouw.” Veel mensen hebben […]


Pinksteren – vol van vuur

Handelingen 2:2 en 3: “Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.” Vol van […]


Volharding

Handelingen 1: 14: “Zij allen bleven eensgezind volharden in gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.” Als gelovigen wordt gevraagd of we volhouden, of we het niet opgeven. Jezus zei dat we het zwaar krijgen als gelovigen, dat mensen ons met de […]