Inspiratie


Geroepen

1 Samuel 3: 3b en 4 “Samuël lag te slapen in het heiligdom van de Heer, waar de ark van God stond.  Toen riep de Heer: `Samuël!’ Samuël antwoordde: Hier ben ik.” Geroepen worden door een stem uit de hemel. Wie heeft dat meegemaakt? Samuel dacht ook eerst dat het […]


Recht doen

Jesaja 42: 1 “Zie hier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, die Mij welgevallig is. Ik heb mijn geest op hem gelegd, en hij maakt de volkeren het recht openbaar.” Jezus kwam met een nieuwe boodschap, een boodschap die nog niets aan actualiteit heeft ingeboet. Hij maakte duidelijk wat […]


Licht

Jesaja 60: 1 en 2 “Sta op en schitter, want uw licht is gekomen, de glorie van de Heer gaat over u op. En zie, de duisternis bedekt de aarde en donkerte de volken, maar over u gaat de Heer lichtend op, zijn glorie verschijnt over u.” In de donkerste […]


Kerstmis 25 december 2020

Jesaja 52:7: “Hoe welkom zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt, van de vreugdebode met goed bericht die een boodschap van heil laat horen en tot Sion zegt: `Uw God is als koning gekomen!” God is deze dag mens geworden! Waarom eigenlijk? Je zou kunnen […]


Tent en tempel

2 Samuel  7:  5 en 6: “Zeg aan mijn dienaar David: Zo spreekt de Heer: Gij wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen? Ik heb nooit in een huis gewoond, sinds de tijd dat Ik de Israëlieten uit Egypte geleid heb tot vandaag toe; steeds ben Ik […]


Goed nieuws

Jesaja 61: 1en 2a “De geest van mijn Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen, om te verbinden wier hart gebroken is, om aan de gevangenen vrijlating te melden, en aan de geboeiden de terugkeer […]


Wegbereider

Jesaja 40: 3 en 4 “Hoort, iemand roept: `Bereidt de Heer een weg in de woestijn, in het dorre land een rechte baan voor onze God. Elk dal moet worden opgehoogd, en elke berg en heuvel afgegraven; oneffen plekken moeten vlak gemaakt worden en ruige gronden worden vrijgelegd. ” De adventtijd is […]


Boetseerder

Jesaja 64: 6 en 7 “Niemand is er, die uw naam nog aanroept, niemand, die de moed heeft te steunen op U; want Gij hebt uw gelaat voor ons verborgen, en ons prijsgegeven vanwege onze schuld. En toch, Heer, zijt Gij onze vader. Wij zijn de leem, Gij zijt de […]


Schapen

Ezechiël 34: 11 en 12: “Want, zegt Jahwe de Heer, Ik zal zelf omzien naar mijn schapen en ervoor zorgen. Zoals een herder omziet naar zijn schapen, als die verstrooid zijn geraakt, zo zal ook Ik naar mijn schapen omzien en ze veilig terugbrengen van alle plaatsen waar ze verstrooid […]


Sterke vrouw

Spreuken 31: 10 “Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat die van koralen ver te boven!” Deze tekst wordt nogal eens gelezen bij de uitvaart van een moeder die belangrijk is geweest voor het gezin. Het is een lofrede voor de vrouw die als een rots in […]